ဟန္ထြန္း၊ ဂ်ီလတ္၊ သအုိ၊ ေ၀လ တို႔သီဆိုထားတဲ႔"မူလေလးျဖာ" ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ


ဟန္ထြန္း၊ ဂ်ီလတ္၊ သအုိ၊ ေ၀လ တိ႔ုပါ၀င္ သီဆုိထားတဲ့ "မူလေလးျဖာ" ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား ကုိ ဒီဇင္ဘာလ(၃၀) ရကေ္န႔ က ရန္ကုန္၊ Orchid Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေခြကုိ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔ မွ စတင္ ျဖန္႕ခ်ိမယ္လို႔ သိရပါတယ္။#MyanmarCelebrity #HanHtun #GLatt #ThaO #WaiLa

Related Posts

Scroll to top