ေအာင္လ နဲ႔ ေရမြန္ ရဲ႔ "Reason To Be Idiots" ေဖ်ာ္ေ့ျဖပြဲ


"Reason To Be Idiots" ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကန္ေတာ္ႀကီး၊ ေမ်ွာ္စင္က်ြန္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲကို ေရမြန္ (Idiots) ႏွင့္ ေအာင္လ (Reason) Band ႏွစ္ဖြဲ႔က ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါတယ္။ 

Related Posts

Scroll to top