လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမွဳ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ (ျမန္မာႏိုင္ငံျပပြဲ) စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ


ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဟန္အီ ႐ုပ္သံသမိုင္း ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူေပါင္းၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမွဳ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ (ျမန္မာႏိုင္ငံျပပြဲ) စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။
 #MyanmarCelebrity

Related Posts

Scroll to top