မိုရီဆာကီဝင္း ကို Myanmar Tourism Promotion Brand Ambassador ခန္႔အပ္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြား၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား မိုရီဆာကီဝင္း အား Myanmar Tourism Promotion Brand Ambassador အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Lottee Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

By - MyanmarCelebrity#MyanmarCelebrity #MorisakiWin

Related Posts

Scroll to top