๐Ÿ’๐Ÿ’ ေแ€ာ္แ€ဲ့แ€žူေแ€ြแ€€ိုေแ€ာ့ แ€กแ€€แ€š္แ€’แ€™ီ ေแ€•းေแ€…แ€်แ€„္แ€แ€š္ แ€†ိုแ€ဲ့ แ€œူแ€™ုแ€”္း ๐Ÿ’๐Ÿ’


แ€’ါแ€€ แ€กႏုแ€•แ€Šာแ€žแ€™ားေแ€ြ แ€กแ€™ြแ€”္ျแ€™แ€္แ€‘ားแ€ဲ့ แ€กแ€›ာแ€แ€…္แ€ုแ€•ါ။ แ€กแ€€แ€š္แ€’แ€™ီ แ€กแ€›แ€™္းแ€œိုแ€်แ€„္แ€แ€š္။ แ€’ါေแ€•แ€™แ€š့္ แ€›แ€–ိုแ‚” แ€™ေแ€™แฝွာ္แ€œแ€„့္ေแ€ာ့แ€˜ူး။ ေแ€ာ္แ€ဲ့แ€žူေแ€ြแ€€ိုေแ€ာ့ ေแ€•းေแ€…แ€်แ€„္แ€แ€š္။ แ€กႏုแ€•แ€Šာေแ€œာแ€€แ€€ို แ€…แ€แ€„္แ€ုแ€”္းแ€€ แ€‚ီแ€ာ แ€ီး၊ แ€žီแ€်แ€„္းေแ€›းแ€แ€š္။ แ€กแ€…္แ€€ိုျแ€–แ€…္แ€žူ ႏိုแ€„္แ€„ံျแ€ားแ€‘ြแ€€္แ€žြားေแ€ာ့ แ€ီးแ€ိုแ€„္းแ€•်แ€€္แ€žြားแ€แ€š္။ แ€žီแ€်แ€„္းေแ€›းแ€†แ€›ာ แ€˜แ€แ€€ေแ€” แ€žแ‚ုแ€•္ေแ€†ာแ€„္ေแ€œာแ€€แ€‘ဲ ေแ€›ာแ€€္แ€œာแ€แ€š္။ “แ€œူแ€™ုแ€”္း” แ€†ိုแ€ာ แ€žီแ€်แ€„္းေแ€›း แ€ုแ€”္းแ€€ แ€”ာแ€™แ€Š္แ€•ါ။ แ€”ာแ€™แ€Š္แ€กแ€›แ€„္းแ€€ေแ€ာ့ ေแ€กာแ€„္แ€€ိုေแ€œး แ€•ါ။

By - MyanmarCelebrity
#LuMone
#MyanmarCelebrity #MyanmarActor

Related Posts

Scroll to top