๐Ÿ’แ€‚ီแ€แ€†ုေแ€•ါแ€„္း (แแ€) แ€†ုแ€်ီးျแ€™ွွแ€„့္แ€ဲ့แ€ဲ့ City FM แ€›ဲแ‚• (แแ‡) แ‚€แ€€ိแ€™္ေျแ€™ာแ€€္ แ€‚ီแ€แ€†ုแ€်ီးျแ€™ွแ€„့္แ€•ြဲ ๐Ÿ’


"City FM" ေแ€›แ€’ီแ€šို ၏ (แแ‡) ႏွแ€…္ျแ€•แ€Š့္ แ€กแ€‘ိแ€™္းแ€กแ€™ွแ€္ แ€‚ီแ€ေแ€–်ာ္ေျแ€–แ€•ြဲ ႏွแ€„့္ แ€‚ီแ€แ€†ုေแ€•းแ€•ြဲ แ€กแ€แ€™္းแ€กแ€”ားแ€€ို แ€‡แ€”္แ€”แ€ါแ€›ီแ€œ (แแ‚) แ€›แ€€္ေแ€”แ‚”แ€€ แ€›แ€”္แ€€ုแ€”္၊ แ€™แ€„္းแ€“แ€™แผแ€œแ€™္း ေแ€•แšแ€›ွိ Myanmar Convention Center (MCC) แ€™ွာ แ€€်แ€„္းแ€•แ€ဲ့แ€•ါแ€แ€š္။ แ€’ီแ€•ြဲแ€™ွာ
(1) ေแ€›ာแ€„္းแ€กားแ€กေแ€€ာแ€„္းแ€†ံုး ျแ€™แ€”္แ€™ာแ€žံแ€…แ€ฅ္ေแ€းแ€…ီးแ€›ီး แ€žီแ€†ုိแ€žူ แ€กแ€™်ဳိးแ€žား - แ€–ိုးေแ€žာแพแ€€ာ (แ€”แ€‚ါးแ€”ီ)
(2) ေแ€›ာแ€„္းแ€กားแ€กေแ€€ာแ€„္းแ€†ံုး ျแ€™แ€”္แ€™ာแ€žံแ€…แ€ฅ္ေแ€းแ€…ီးแ€›ီး แ€žီแ€†ုိแ€žူ แ€กแ€™်ဳိးแ€žแ€™ီး - ေแ€›ႊแ€šแ€™แ€„္းแ€ฅီး (แ€กแ€œွဴแ‚€แ€€ီးေแ€•းแ€ဲ့แ€กိแ€™္)
(3) ေแ€›ာแ€„္းแ€กားแ€กေแ€€ာแ€„္းแ€†ံုး ျแ€™แ€”္แ€™ာแ€žံแ€…แ€ฅ္ေแ€းแ€…ီးแ€›ီး แ€‘ုแ€္แ€œုแ€•္แ€žူ - แ€–ုိးေแ€žာแพแ€€ာ (แ€”แ€‚ါးแ€”ီ)
(4) ေแ€›ာแ€„္းแ€กားแ€กေแ€€ာแ€„္းแ€†ံုး แ€…แ€ီแ€›ီแ€šိုေแ€းแ€…ီးแ€›ီแ€žီแ€†ုိแ€žူ แ€กแ€™်ဳိးแ€žား - แ€…ိုแ€„္းแ€…ိုแ€„္းแ€แ€™္းแ€œွိဳแ€„္ (Sai Sai is Sai Sai)
(5) ေแ€›ာแ€„္းแ€กားแ€กေแ€€ာแ€„္းแ€†ံုး แ€…แ€ီแ€›ီแ€šိုေแ€းแ€…ီးแ€›ီးแ€žီแ€†ုိแ€žူ แ€กแ€™်ဳိးแ€žแ€™ီး - แ€กိုแ€„္းแ€›แ€„္းแ€‡แ€„္แ€™ာျแ€™แ€„့္ (MAR)
(6) ေแ€›ာแ€„္းแ€กားแ€กေแ€€ာแ€„္းแ€†ံုး แ€…แ€ီแ€›ီแ€šို ေแ€းแ€…ီးแ€›ီး แ€‘ုแ€္แ€œုแ€•္แ€žူ - - แ€…ိုแ€„္းแ€…ိုแ€„္းแ€แ€™္းแ€œိွဳแ€„္ (Sai Sai is Sai Sai)
(7) แ€žီแ€်แ€„္းေแ€ာแ€„္းแ€†ိုแ€ံแ€›แ€™ႈแ€กแ€™်ားแ€†ံုး แ€กแ€™်ဳိးแ€žားေแ€းแ€žံแ€›ွแ€„္แ€†ု - ေแ€›ႊแ€‘ူး
(8) แ€žီแ€်แ€„္းေแ€ာแ€„္းแ€†ိုแ€ံแ€›แ€™ႈแ€กแ€™်ားแ€†ံုး แ€กแ€™်ဳိးแ€žแ€™ီးေแ€းแ€žံแ€›ွแ€„္แ€†ု - แ€”ီแ€”ီแ€แ€„္ေแ€‡ာ္
(9) ေแ€›แ€•แ€”္းแ€กแ€…ားแ€†ံုး ေแ€းแ€žံแ€›ွแ€„္แ€žแ€…္ แ€กแ€™်ဳိးแ€žားแ€กแ€†ုိแ€›ွแ€„္แ€†ု - แ€–ိုးျแ€•แ€Š့္
(10) ေแ€›แ€•แ€”္းแ€กแ€…ားแ€†ံုး ေแ€းแ€žံแ€›ွแ€„္แ€žแ€…္ แ€กแ€™်ဳိးแ€žแ€™ီးแ€กแ€†ုိแ€›ွแ€„္แ€†ု - ေแ€€ေแ€€แ€™ိုး แ€ိုแ‚”แ€€ แ€›แ‚ွိแ€ဲ့แ€•ါแ€แ€š္။

By - MyanmarCelebrity


#SaiSaiKhamLeng


#NinZeMay#ShweHtoo


#RoseQuartz


#Frenzo


#ShweMhoneYati#PoPo
#WaiGyi

#OakSoeKhant


#Cobra#MyanmarCelebrity #MyanmarSinger

Related Posts

Scroll to top