ေကာ့ေသာင္းသို႔ အပန္းေျဖခရီး ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ Rဇာနည္ တို႔ မိသားစု


ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ဖ်ား ေကာ့ေသာင္း အငူရိွ Victoria Cliff Hotel & Resort မွာ အပန္းေျဖခရီး ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ အဆိုေတာ္ Rဇာနည္ တို႔မိသားစု ပံုရိပ္ေတြပါ။


Myanmar well-known singer, Rzarni's Family visited at the Victoria Cliff Hotel & Resort in Kawthaung, Myanmar. #Rzarni

Related Posts

Scroll to top