๐Ÿ’๐Ÿ’ แ€€ိုแ€แ‚€แ€€ီး แ€”ဲแ‚” แ€•ိုแ€„္แฟแ€–ိဳးแ€žု แ€€ို แ€กားแ€€်แ€แ€š္ แ€†ိုแ€ဲ့ แ€…ိုแ€„္းแ€…ိုแ€„္းแ€แ€™္းแ€œႈိแ€„္๐Ÿ’๐Ÿ’

แ€žူแ€ိုแ‚”แ€กแ€ြแ€€္ แ€แ€™္းแ€žာแ€แ€š္။ แ€€ိုแ€š္แ€ိုแ€„္แ€™ွာေแ€ာ့ แ€™แ€‚ၤแ€œာแ€•ြဲ แ€กแ€…ီแ€กแ€…แ€ฅ္ แ€™แ‚ွိေแ€žးแ€˜ူး။ แ€•ြဲแ€›ာแ€žီျแ€–แ€…္แ€ဲ့แ€กแ€ြแ€€္ แ€•ြဲေแ€ြแ€†ိုျแ€–แ€…္แ€แ€š္။ แ€’ီแ€›แ€€္แ€•ိုแ€„္း แ€œြိဳแ€„္ေแ€€ာ္ แ€žြားแ€–ိုแ‚”แ‚ွိแ€แ€š္။“แฟแ€•ီးแ€ဲ့ေแ€žာแ€‡ာแ€္แ€œแ€™္းแ€กแ€€်แ€ฅ္း” แ€กေแ€ြ แ€”ဲแ‚” "Sai Sai is Sai Sai” แ€กေแ€ြ Music Video แ€‘ြแ€€္แ€–ိုแ‚”แ‚ွိแ€แ€š္။ แ€กားေแ€•းแ€ဲ့ แ€•แ€›ိแ€žแ€္ေแ€ြေแพแ€€ာแ€„့္ แ€กႏုแ€•แ€Šာแ€กแ€œုแ€•္ေแ€ြ แ€†แ€€္แ€œုแ€•္ႏိုแ€„္แ€ာျแ€–แ€…္แ€ဲ့แ€กแ€ြแ€€္ แ€•แ€›ိแ€žแ€္แ€€ แ€€ိုแ€š့္แ€กแ€ြแ€€္ No.1 แ€•ါ။ แ€™်แ€€္แ€”ွာแ€™แ€„แ€š္แ€›ေแ€กာแ€„္ แ€กားေแ€•းแพแ€€แ€œိုแ‚” แ€€แฝြแ€”္ေแ€ာ္แ€œแ€Š္း แ€กေแ€€ာแ€„္းแ€†ံုးแ‚€แ€€ိဳးแ€…ားแ€žြားแ€•ါ့แ€™แ€š္။

By - MyanmarCelebrity#SaiSaiKhamLeng#MyanmarCelebrity #MyanmarSinger

Related Posts

Scroll to top