๐Ÿ’ž๐Ÿ’ž๐Ÿ’ž แ€กแ€žแ€Š္းแ€€ြဲแฟแ€•ီး แ€™ေแ€žေแ€žးแ€ာ ေแ€”ျแ€แ€Š္แ€•ါ ๐Ÿ’ž๐Ÿ’ž๐Ÿ’ž
“แ€˜แ€แ€™ွာ แ€กแ€်แ€…္แ€€ แ€™แ‚ွိแ€™ျแ€–แ€…္ แ€กေแ€›းแ‚€แ€€ီးแ€แ€š္ แ€†ိုေแ€•แ€™แ€š့္ แ€กแ€်แ€…္แ€™แ‚ွိแ€œိုแ‚” แ€˜ာแ€™ွแ€™ျแ€–แ€…္แ€žြားแ€˜ူး။ แ€€ိုแ€š္แ€ိုแ€„္แ€œแ€Š္း แ€กแ€žแ€Š္းแ€€ြဲแ€–ူးแ€แ€š္။ แ€€ြဲแฟแ€•ီးแ€›แ€„္ ျแ€•แ€”္แ€†แ€€္แ€แ€š္။ แ€†แ€€္แฟแ€•ီးแ€›แ€„္แ€œแ€Š္း ျแ€•แ€”္แ€€ြဲแ€แ€š္။ แ€˜แ€แ€™ွာ แ€œုแ€•္แ€…แ€›ာေแ€ြ แ€กแ€™်ားแ‚€แ€€ီးแ‚ွိေแ€žးแ€แ€š္။ แ€กဲ့แ€กแ€œုแ€•္ေแ€ြ ေแ€်ာေแ€™ြแ‚”แ€žြားแ€–ိုแ‚”แ€กแ€ြแ€€္ แ€กแ€်แ€…္แ€€ แ€แ€…္ေแ€ာแ€„့္แ€แ€…္ေแ€”แ€›ာแ€™ွာ แ€•ါแ€แ€š္။ แ€กแ€žแ€Š္းแ€€ြဲแฟแ€•ီး ေแ€žแ€ဲ့แ€žူ แ€™แ‚ွိေแ€žးแ€˜ူး။ แ€™แ€šံုแ€›แ€„္ ေแ€”ျแ€แ€Š္ แ€€ို แพแ€€แ€Š့္แ€•ါ” แ€œိုแ‚” Beauty Blogger ေแ€”ျแ€แ€Š္แ€ฅီး แ€€ MC แ€€ို ေျแ€•ာแ€•ါแ€แ€š္။

By - MyanmarCelebrity #NayChiOo


#MyanmarCelebrity #BeautyBlogger

Related Posts

Scroll to top