๐Ÿ’•๐Ÿ’• แ€…แ€Š္แ€žူေแ€กာแ€„္ ႏွแ€„့္ ေแ€™ာ္แ€’แ€š္ แ€แ€„္แ‚ူแ€• แ€ိုแ‚”แ€›ဲแ‚• แ€™แ€‚ၤแ€œာแ€งแ€Š့္แ€ံ แ€Šแ€…ာแ€…ားแ€•ြဲ ๐Ÿ’•๐Ÿ’•


แ€…แ€Š္แ€žူေแ€กာแ€„္ ႏွแ€„့္ ေแ€™ာ္แ€’แ€š္ แ€แ€„္แ‚ူแ€• แ€ိုแ‚”แ€›ဲแ‚•  แ€™แ€‚ၤแ€œာแ€งแ€Š့္แ€ံ แ€Šแ€…ာแ€…ားแ€•ြဲแ€€ို แ€‡แ€”္แ€”แ€ါแ€›ီแ€œ (แแ‰) แ€›แ€€္ေแ€”แ‚”แ€€ แ€›แ€”္แ€€ုแ€”္၊ Novotel Hotel แ€™ွာ แ€€်แ€„္းแ€•แ€ဲ့แ€•ါแ€แ€š္။ แ€’ီแ€•ြဲแ€€ို แ€›แ€แ€”ာแ€แ€„္၊ แ€ါแ€†ိုแ€™ိုးแ€ฅီး၊ แ€žြแ€”္းแ€†แ€€္၊ แ€…ံแ€›แ€ီแ€™ိုးျแ€™แ€„့္၊ ေแ€™ျแ€™แ€္ႏိုး၊ ေแ€”ျแ€แ€Š္แ€ฅီး ႏွแ€„့္ แ€กျแ€ား แ€กႏုแ€•แ€Šာ ေแ€™ာแ€„္ႏွแ€™แ€™်ားแ€œแ€Š္း แ€แ€€္ေแ€›ာแ€€္แ€ဲ့แพแ€€แ€•ါแ€แ€š္။

By - MyanmarCelebrity#ShweMhoneYati


#MayMyatNoe


#ThunSett#WarsoMoeOo#NayChiOo

#YandarKhin#NyiNyiMaung


#MyanmarCelebrity #MyanmarActress #MyanmarModel

Related Posts

Scroll to top