ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေအာင္ခန္႔ 


ကုိယ္ေတြ ႏုိင္ငံရဲ႕ အားနည္းခ်က္က ပုဂၢိဳလ္ေရးေတြ အရမ္းပါတယ္။ 
လူတစ္ေယာက္ကို ေ႐ြးခ်ယ္မဲေပးရင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ ပညာေရး ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးကုိ ၾကည့္ရင္ ဘာမွ မေအာင္ျမင္ဘူး။ 
ႏွစ္ရွည္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြအေပၚ အေတြးအေခၚေတြ ေျပာင္းႏိုင္ရင္ လုပ္ရပ္ေတြ ေျပာင္းလဲတဲ့အခါ ရလဒ္ေတြ ေျပာင္းလာပါမယ္။

#MyanmarCelebrity #AungKhant #YangonCityMunicipalElection

ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ၿပီးမွ ဘာေတြ ျပဳျပင္ႏိုင္လဲ အရင္ၾကည့္ၿပီး လုပ္ရမယ္။ 
ကတိပ်က္ကြက္တာမ်ိဳး မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ လူငယ္ေတြ ေနရာ အေဖ်ာက္ခံရတာပါ။ 
လူငယ္ေတြဘက္က လုပ္ျပရင္ လူႀကီးေတြက ယုံၾကည္ၿပီး ေနရာေပးမွာပဲ။ 
ေငြသုံးၿပီး မဲဆြယ္တာထက္ ဥာဏ္သုံးၿပီး ေလွွ်ာက္လမ္းသူက မွန္ကန္တယ္ ထင္လုိ႔ အထင္ႀကီး မဲေပးမယ္။ 
ကုိယ္တုိင္က ဥာဏ္သုံးတဲ့ သူကုိ မဲေပးတဲ့ သူမုိ႔ 
လူငယ္ေတြမွာ မရရေအာင္ လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ ဂ်စ္ကန္ကန္ ဆႏၵေလး ရွိတယ္။ 
အမွားျဖစ္ရင္ ျမန္ျမန္ သင္ယူေျပာင္းလဲႏုိင္တာ လူငယ္ေတြပဲ။ လူငယ္ေတြက ပုိလုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္။ 
Related Posts

Scroll to top