ဗီယက္နမ္အလွမယ္ ငုရင္ထရမ္ေမ အား ေလဆိပ္မွာ ႀကိဳဆိုဗီယက္နမ္ မွ အလွမယ္ ငုရင္ထရန္ေမ ရဲ႕  Tea Art ေႀကာ္ျငာအတြက္ ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။
#Miss

Related Posts

Scroll to top