သကၤန္းစည္းၿပီး (၃) ရက္တာ ဝစီပိတ္ သီလ ယူခဲ့တဲ့ ဟဲေလးသကၤန္းစည္းၿပီး (၃) ရက္တာ ဝစီပိတ္ သီလ ယူခဲ့တဲ့ ဟဲေလး
By - Myanmar Celebrity
"ဘုန္းႀကီးဝတ္မယ္ စီစဥ္ၿပီး ပ်က္တာ (၁) ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ရွိၿပီ။ အခုေတာ့ မိုးတြင္း အလုပ္အားတုန္း မွာ မစီစဥ္ဘဲ (၃) ရက္ေလာက္ ဝစီပိတ္ သီလယူျဖစ္ပါတယ္" လုိ႔ ေျပာလာတဲ့ အဆုိေတာ္ ဟဲေလး ...
#HeLay #MyanmarSinger Related Posts

Scroll to top