ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများနဲ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Seafood City Staff PartySeafood City Luxury Hotpot ရဲ့ ခမ်းနား အကြီးအကျယ်ဆုံး ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ 2023 Staff Party
ကို ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက်နေ့က အမှတ် ၁၄၀/၁၄၁၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း၊ ရန်ကုန်မှာ
ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ 
By MyanmarCelebrity  Update: The 2023 Staff Party of Seafood City Luxury Hotpot was held on
January 30, 2023 in Yangon. #SeafoodCity #SeafoodCityLuxuryHotpot #SeafoodCityYangon
#SeafoodCityStaffParty #LuxuryHotpotYangon


 

Related Posts

Scroll to top